I detaljerna bygger vi grunden.

När företags hållbarhetsarbete lyfts handlar det allt som oftast om strategier och långsiktiga mål som spänner över många år. Och det är klart att ramar måste målas med den stora penseln.

Utmaningen ligger sedan i att omvandla dessa stora penseldrag till något som faktiskt går att ta på och som ger resultat.
System, arbetssätt och engagemang hos medarbetarna är några av de verktyg vi har för att skapa innehållet i de stora penseldragen.
Slutsatsen blir att en hållbar verksamhet måste vila på en gedigen grund, där detaljer ofta spelar en avgörande roll.
I Kranpunkten är verkstäderna något av ett nav i verksamheten och de har därför en betydande roll i hållbarhetsarbetet. Här finns medarbetare med stor samlad kompetens och erfarenhet, vilket kommer väl till pass när arbetet kräver både öga för detaljer och förmåga att se helheten.

En stor del av arbetet på verkstäderna handlar om förebyggande underhåll och för att göra det på ett systematiskt sätt genomförs funktionskontroller på alla maskiner innan de lämnar våra depåer.

Årligen genomförs flera tusen sådana funktionskontroller i våra åtta verkstäder. De är noggrant anpassade efter den maskintyp de avser och är skapade för att vi ska leverera maskiner som är säkra till våra kunder. Funktionskontrollerna bidrar också till att vi ständigt jobbar med kvaliteten och undanröjer många problem på ett tidigt stadium.

I kombination med ett avvikelsesystem direkt kopplat till maskinparken kan vi snabbt få fram all tänkbar statistik, både när det gäller en speciell maskin och grupper av maskiner. Till det kommer den information vi får från alla gps:er som under senare år monterats på maskinerna.
Information som är värdefull och gör att vi kan ta beslut och arbeta förebyggande och på det sättet öka maskinernas livslängd.

Ökad livslängd är positivt. Det innebär inte enbart att maskinerna håller längre innan de slutligen skrotas utan det är också fler som hinner nyttja dem under deras livslängd. Att öka nyttjandegraden på de resurser som redan är tillgängliga är ett sätt att vara hållbara.

Arbetet på verkstäderna bidrar alltså till vårt hållbarhetsarbete ur minst två olika perspektiv
– säkerhet för människor och nyttjandegrad på maskinerna. Två aspekter som tillsammans med andra delar bygger en hållbar verksamhet från grunden.

04 juli 2024

Kranpunkten tar nya ellastbilar i drift

Nu tar Kranpunkten ytterligare ellastbilar i drift. Inom ramen för samarbetet med Swerock införs ytterligare en lastbil, denna gång för hållbara maskintransporter till Kranpunktens kunder i Malmö och…

Scroll to top