Vår uppförandekod

(Code of conduct)

Vår uppförandekod är fundamentet för vår verksamhet och vårt hållbarhetsarbete. Den, tillsammans med policyer och andra interna riktlinjer berättar för våra intressenter vad vi förväntar oss av dem och även vad de kan förvänta sig av oss.

Uppförandekoden bygger på våra kärnvärden: Kompetens, Effektivitet, Personliga, Säkerhet

Kranpunkten följer globala riktlinjer och principer från FN;

   • De 17 Globala målen för hållbar utveckling i de tre perspektiven social-, ekonomisk- och miljömässig hållbarhet och Global Compact,
   • De tio principerna avseende mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption samt
   • ILO:s åtta kärnkonventioner gällande minimistandard för arbetsvillkor.

Lagar, förordningar och regler

Alla medarbetare och affärspartners måste följa gällande lagar, regler och förordningar i de branschområden och i de länder vi är verksamma.

Ekonomisk brottslighet
Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslig-het. Det innebär att vi redovisar våra ekonomiska transaktioner på korrekt sätt och tar avstånd från allt svartarbete.

Konkurrens
Vi arbetar för en sund konkurrens och åtgärder som i någon form begränsar fri konkurrens accepteras inte.

Korruption
Vi tar avstånd från all form av korruption. Det innebär att vi agerar och fattar beslut utan hänsyn till personlig vinning för oss eller för närstående. Vi utnyttjar inte heller relationer med affärspartners för egen vinning. Om en medarbetare bedriver affärsverksamhet utanför Kranpunkten ska detta vara godkänt av Kranpunkten.

Mutor och gåvor
Vi accepterar aldrig, direkt eller indirekt, mutor eller andra oegentliga förmåner eller ersättningar, till förmån för verksamheten och/eller för ekonomisk vinning.
Medarbetare får ta emot och erbjuda gåvor, tjänster och underhållning från och till kunder och leverantörer under förutsättning att detta följer våra interna riktlinjer och inte är av alltför frikostig eller överdriven typ. Anställda måste vara vak-samma mot starka uttryck för favoriseringar och varken erbjuda eller ta emot gåvor, tjänster eller underhållning som faller utanför rimlig affärspraxis eller specifika företagskrav.

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

Integritet
På Kranpunkten respekterar vi varje människas individuella grundläggande rätt till skydd av personuppgifter. Vi förhåller oss till dataskyddslagstiftning så som GDPR när det gäller insamling, behandling och lagring av personuppgifter och de medarbetare som hanterar personuppgifter måste alltid behandla dessa i linje med de instruktioner som Kranpunkten ger. All behandling av personuppgifter måste vara motiverad och användas för specifika och berättigade affärssyften och upptäckta eller misstänkta brott mot dataskyddet måste omedelbart rapporteras.

Säker arbetsmiljö och hälsa
Kranpunktens arbetsplatser ska vara trygga platser att vistas på. Vi arbetar långsiktigt, transparent och systematisk med att utveckla arbetsmiljön, främja våra medarbetares hälsa och motverka skador och olyckor på jobbet. I det dagliga arbetet skall var och en ta ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet genom att följa gällande instruktioner och rutiner, men också genom att uppmärksamma och genast rapportera eventuella brister och risker som kan hota en trygg arbetsmiljö. Det handlar också om att på olika sätt hjälpa till att förbättra den egna och kollegornas arbetsmiljö. Alla våra medarbetare är i sin fulla rätt att stoppa arbetet vid risk för tillbud, olycka, fara eller risk för ohälsa, det är en självklarhet för oss.

Jämställdhet och mångfald
På Kranpunkten omfattas alla av samma möjligheter och rättigheter oberoende av könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För oss är alla människors lika värde en självklarhet och vi står alltid upp för jämställdhet och mångfald.

Kränkande särbehandling, trakasserier, diskriminering
Vi har noll tolerans mot alla former av kränkande särbehandling, såsom trakasserier, sexuella trakasserier, mobbning och diskrimminering på våra arbetsplatser.
Vårt ansvar är att förebygga, förhindra detta genom att skapa en god företagskultur tillsammans med våra medarbetare samt kraftigt agera om överträdelser ändå sker. Alla vår medarbetare är skyldiga att rapportera om de ser eller misstänker överträdelser.

Barnarbete
Kranpunkten accepterar inte barnarbete och vi stödjer FN:s konvention om barns rättigheter (Barnkonventionen). Vid tillfällen då vi har anställda under 18 år ska särskilda åtgärder vidtas för att skydda dem från arbetsuppgifter som skulle kunna innebära risk för hälsa och säkerhet.

Tvångs- och skuldarbete
Arbete ska ske på frivillig grund. Kranpunkten tar avstånd från allt arbete som utförs under tvång. Till detta räknas illegal arbetskraft.

Föreningsfrihet
Kranpunkten respekterar medarbetarnas rätt att bilda och gå med i de fackföreningar de själva önskar samt förhandla kollektivt.

Skäliga anställningsvillkor
Kranpunkten accepterar inte oskäliga arbetsvillkor. Medarbetare ska erbjudas anställningsvillkor i enlighet med lagens krav, eller på samma nivå som i centrala kollektivavtal, med avseende på arbetstid, ersättning, semester, sjukfrånvaro och föräldraledighet.

Miljö

Förebyggande och långsiktigt miljöarbete
Kranpunkten arbetar för att undanröja miljörisker och minimera vår påverkan på miljön. Genom vårt ledningssystem sker miljöarbetet systematiskt som en integrerad del i verksamheten och vårt mål är tydligt- vi ska vara bäst i branschen.

Fokusområden
Vi arbetar kontinuerligt för att minska vår verksamhets påverkan på miljön. Det gör vi bäst genom att fokusera på de områden där vi kan göra störst skillnad.

Våra fokusområden är:

 • Minskade utsläpp från vår maskinpark och övriga fordon
 • Minskade utsläpp från våra externa transportörer
 • Utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen i våra verkstäder
 • Minskad energiförbrukning i våra lokaler
 • Minskad mängd avfall

Vi ställer krav på våra intressenter
Våra intressenter spelar en avgörande roll för hur vi lyckas med vårt miljöarbete så därför ställer vi inte bara höga krav på oss själva utan även på dem. I inköpsprocessen bedömer vi leverantörernas miljöprestanda, en utvärdering som sedan ligger till grund för vårt val av leverantör. Internt säkerställer vi att varje medarbetare är väl insatt i hur deras arbetsuppgifter påverkar miljön och hur de ska agera för att minimera dessa. Parallellt följer vi utvecklingen av ny miljömässigt bättre teknik som kan bidra till att minska vårt miljöavtryck. Tillsammans med våra intressenter ska vi minska vår miljöpåverkan avsevärt- det är vårt mål.

Krav på efterlevnad

Innehållet i uppförandekoden följs löpande upp i verksamheten. Medarbetare i ledande befattning har ett särskilt ansvar att föregå med gott exempel och alla medarbetare uppmanas att slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden.

Om en medarbetare eller en annan intressent inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till åtgärder. Vid grov överträdelse kommer samarbetet att avvecklas.

Scroll to top