Säkerhet och trivsel är viktigast

Vi är stolta över våra engagerade och kompetenta medarbetare som gör vår framgångsresa möjlig. Vår kultur som skapas av oss tillsammans genomsyras av våra kärnvärden Kompetens, Effektivitet, Personliga och Säkerhet och tillsammans levererar vi tjänster och maskiner till kunder runt om i landet varje dag.

 

Vårt sociala ansvar

Säkerhet och trivsel är viktigast

Vi är stolta över våra engagerade och kompetenta medarbetare som gör vår framgångsresa möjlig. Vår kultur som skapas av oss tillsammans genomsyras av våra kärnvärden Kompetens, Effektivitet, Personliga och Säkerhet och tillsammans levererar vi tjänster och maskiner till kunder runt om i landet varje dag.

Trivsel

Vi vill att våra medarbetare ska trivas och må bra på jobbet och vi jobbar hårt för att uppnå detta, vilket ofta betyder det att vi går mycket längre än vad lagstiftningen kräver av oss.

  • Vår personalomsättning har under åren legat under 10%.
  • Trygga anställningsförhållande är en självklar del i detta arbete.
  • 88% av medarbetarna är tillsvidareanställda.

God hälsa

Att må bra är en förutsättning för att göra ett bra jobb. För några år sedan sjösatte vi ”Med lätta steg” – ett program med en rad hälsoinriktade åtgärder och med målsättningen att fler medarbetare ska utnyttja sitt friskvårdsbidrag. 2022 utnyttjade 36% av medarbetarna sitt friskvårdsbidrag. Målet är minst 40%.

Men det handlar inte bara om den fysiska hälsan, det psykiska välbefinnandet måste också vara i balans. Vi vet att ohälsan ökar i samhället, och för oss är det viktigt att upptäcka och sätta in resurser om vi ser att någon mår dåligt. Som förebyggande åtgärd utbildar vi nu alla chefer och skyddsombud inom organisatorisk och social arbetsmiljö.

Sjukfrånvaro

Historisk sett har vår sjukfrånvaro varit mellan 2-3%, vilket är lågt. I takt med att företaget växt har också sjukfrånvaron ökat. Vi har valt att redovisa all sjukfrånvaro, utan att exkludera långtidssjukskrivna. Vårt mål är att ligga på 3.5%. 

2022 var vår sjukfrånvaro 5%, det är en minskning från 6.8% 2016.

Säkra arbetsplatser är A och O

Genom vårt interna system för tillbuds- och olycksrapportering fångar vi upp nya eller gamla situationer som skulle kunna innebära risker i arbetet. Våra medarbetare vet vikten av att alltid rapportera alla typer av tillbud, oavsett om de är små eller stora, och på så sätt skapas ett underlag som gör det möjligt för oss att vidta förebyggande åtgärder och förbättringar där det behövs.  För att förenkla inrapporteringen av tillbud och nå vår målsättning om att tillbudsrapporteringen ska ske än mer frekvent har vi lanserat en app där medarbetarna med några enkla stag kan berätta om situationer som upplevs som säkerhetsrisker i arbetet. Det hjälper oss att skapa ännu säkrare arbetsplatser.

  • Sedan 2017 har vi dubblat antalet rapporterade tillbud per medarbetare.

Våra skyddsombud har en viktig och självklar roll i vårt säkerhetsarbete. De är länken mellan medarbetare och företag och vi uppmuntrar en aktiv dialog såväl mellan skyddsombuden som med chefer.

Nolltolerans mot alkohol och droger

Vi har en tydlig alkohol- och drogpolicy och våra chefer utbildas för att kunna identifiera och hantera denna typ av problematik. Tyvärr ökar användande av droger i samhället i stort och det återspeglar sig i arbetslivet. Vi har som policy att alla nya medarbetare hos oss ska genomgå ett drogtest innan anställningen.  

  • För några år sedan införde vi även slumpvisa drogtest. Löpande under året testas ungefär 30% av medarbetarna. Detta är ett initiativ som har mötts av positiv respons från både medarbetare och kunder.

Att utvecklas på jobbet

Att vara en riktigt hållbar arbetsgivare omfattar även att ha möjlighet att erbjuda karriärmässiga utvecklingsmöjligheter för medarbetare.

  • Därför har alla medarbetare sin egen utbildningsplan, och vi arbetar aktivt med att fånga upp medarbetare som vill utvecklas i sina roller.

En utmaning för vår bransch är definitivt den framtida kompetensförsörjningen. Allt färre unga söker sig till yrken inom industrisektorn, vilket kommer att skapa problem i framtiden. Vi har därför valt att engagera oss i ett lärlingsprogram för gymnasieelever. För närvarande har vi två lärlingar som arbetar och trivs hos oss och vår förhoppning är givetvis att de kommer att fortsätta utvecklas inom vår bransch.

Framtidens arbetskraft finns i våra barn och ungdomar och vi tror att en meningsfull fritid har betydelse för de val som görs senare i livet. Därför är vi en stolt sponsor till en rad idrottsföreningar som satsar på barn- och ungdomsidrott, eftersom vi anser att det är just där som vår sponsring  kan göra som mest nytta.

En arbetsplats för alla

För oss är jämställdhet en självklarhet, och tillsammans med chefer och medarbetare jobbar vi för jämställda, inkluderande arbetsplatser. Branschen är enligt tradition tydligt mansdominerad, men vi arbetar för att attrahera fler kvinnor till att ta steget in i vår bransch.

  • Andelen kvinnor har under senare år ökat, men vi vet att vi kan bli ännu bättre på detta område.
  • Just nu är 12% av våra medarbetare kvinnor.
  • I Kranpunktens ledningsgrupp finns 2 kvinnor (33%).

Vi har nolltolerans mot all form av diskriminering och mot alla former av trakasserier. Genom en uppmärksam organisation och regelbundna medarbetarundersökningar får vi indikationer på om detta förekommer på våra depåer och kan snabbt sätta in åtgärder.

Vi är bra på att utbilda- både internt och externt

Vårt arbete kan ibland innebära risker och vårt mål är att eliminera dem. Genom att utbilda både våra egna medarbetare och våra kunder inom säkerhet kan vi bidra till ökad säkerhet på arbetsplatser runt om i landet. Hos oss har över 17 000 personer gått liftutbildning sedan 2007.

Att skapa värde för människor och samhälle

Via verksamheten kan Kranpunkten påverka sin omgivning till exempel genom att generera arbetstillfällen med säkra och trygga arbetsförhållanden, sänka utsläppen av koldioxid och att utnyttja resurser effektivt. Genom företagets och medarbetarnas engagemang för allmännyttiga projekt bidrar vi till ytterligare värdeskapande för människor och samhälle.

Stefan Paulssons cancerfond
Kranpunkten har under åren stöttat ett antal olika allmännyttiga initiativ, flera långsiktigt. Bland dessa finns Stefan Paulssons cancerfond som grundades 2008. Stiftelsen har som ändamål att främja vård och stöd åt cancersjuka och att bidra till vetenskaplig forskning och utbildning inom området för cancersjukdomar. Stiftelsen står bakom Stefans Stuga i Sälen, en plats där familjer som drabbats av cancer kan få en chans att koppla av, umgås, uppleva och vara tillsammans.
Stiftelsen delar även ut anslag, bland annat till forskningsprojekt kopplade till olika cancerformer samt till projekt för familjer som lever med cancersjukdom.

Ungas fritid och mående
Att skapa möjligheter för unga att leva ett aktivt och hälsosamt liv är en samhällsutmaning och en viktig del i vårt engagemang. Flera studier visar på sambandet mellan fysisk aktivitet, skolprestation och psykiskt mående hos unga. Därför är vi stolt sponsor till barn- och ungdomsverksamheter i en rad idrottsföreningar i de regioner där vi arbetar och verkar. Vi vill motverka stillasittande genom att underlätta för unga att vara mer fysiskt aktiva och att ha en meningsfull fritid.

Scroll to top