Behandling av personuppgifter

Vi på Kranpunkten är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Vi har anpassat vår behandling av personuppgifter till kraven i Dataskyddsförordningen (GDPR) och som grund för denna behandling finns vår Integritetspolicy som du här kan ta del av i sin helhet

INTEGRITETSPOLICY (PERSONUPPGIFTSPOLICY)

Denna policy skapades av och för Kranpunktens behandling av personuppgifter. Uppgift som kan hänföras till en fysisk person är personuppgift, oavsett i vilken form eller gränssnitt uppgiften är.

Vem är ansvarar för dina personuppgifter?

Kranpunkten i Båstad AB org.nr 556362-8055, med adress Åkagårdsvägen 11B 269 71 Förslöv, är personuppgiftsansvarig.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kranpunkten behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedatum och/eller annan information som är nödvändig för att kunna fullgöra åtaganden.

Ändamål med behandlingen

Kranpunkten behandlar personuppgifter för olika ändamål. I huvudsak för att fullgöra våra åtagande gentemot dig, för att erbjuda välfungerande tjänster och ge god service. Vid upprättande av avtal gör vi en kreditupplysning för att bedöma din kreditvärdighet.

Dina uppgifter behandlas också vid kund- och leverantörsundersökningar samt för att förmedla information till dig om Kranpunkten, våra produkter och våra tjänster.

Ytterligare ett ändamål med Kranpunkens behandling av personuppgifter är för att vi ska fullgöra våra rättsliga förpliktelser.

Hur samlar vi in personuppgifterna?

Kranpunkten samlar in personuppgifter från dig exempelvis när du hyr maskiner eller går en utbildning hos oss. Vi samlar också in personuppgifter från dig som leverantör och från dig som medarbetare för att kunna fullgöra våra åtaganden.

På vilka grunder behandlar vi personuppgifter?

För vår behandling av personuppgifter ska det finnas stöd i gällande lagstiftning (Dataskyddsförordningen). Lagliga grunder för behandling är följande:

Nödvändig för att fullgöra ett avtal

Nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse

Behandling av personuppgifter kan också grundas på intresseavvägning

I vissa fall kan Kranpunkten behöva ditt samtycke för att behandla personuppgifter. När du lämnar ditt samtycke kommer du att få en tydlig information om vad du samtycker till. Du har när som helst möjlighet att återkalla ett samtycke.

Hur länge vi sparar dina uppgifter?

Kranpunkten sparar personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till det ändamål de samlades in för eller så länge lagringstiden regleras av någon lag.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som behandlas av Kranpunkten. Du har också rätt att invända mot Kranpunktens behandling av dina personuppgifter och utan dröjsmål få dina uppgifter rättade eller raderade. I vissa fall är det dock inte möjligt att radera personuppgifter då lagring krävs för att uppfylla rättslig förpliktelse.

Begäran om registerutdrag, rättning eller radering av uppgifter skickas till

Kranpunkten i Båstad AB
Att: Kranpunktens Dataskyddssamordnare
C/O Bjäre Invest
Mercurivägen 2, 269 72 Förslöv

Du har alltid rätt att inge klagomål till Datainspektionen avseende vår behandling av personuppgifter

www.datainspektionen.se

 

Sammanfattningsvis omfattar Kranpunktens behandling av personuppgifter:

Planera för behandlingen

Informera om ändamålet med behandling av personuppgifter i de fall det krävs

Då det krävs inhämta samtycke för och till behandling av personuppgifter

Genomföra analys, riskhanterings- och klassificeringsprocesser. De ska resultera i val av metod och nivåer av skydd för behandling av personuppgifter

Utbilda personal inom personuppgiftshantering och klassificering för att behandla uppgifter korrekt och för att aktivt delta, utveckla och förbättra processer för behandling

Kontrollera, följa upp, bedriva analys och kvalitetssäkring för att över tid säkerställa att ändamålet med behandling av personuppgifter uppfylls.

Denna policy och tillhörande interna dokument omfattar de bestämmelser, processer och rutiner som ska gälla för all behandling av personuppgifter inom organisationen.

Har du frågor om vår behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss (Kranpunkten i Båstad AB, C/O Bjäre Invest Mercurivägen 2, 269 72 Förslöv).

Denna policy är antagen 2018-04-24 av Kranpunktens ledning

Scroll to top