Vi och vår omvärld

I vår omvärld finns alla våra intressenter - kunder,
leverantörer, medarbetare, ägare med flera. Vi påverkar varandra på olika sätt och därför är det viktigt att vi har en gemensam och öppen dialog med varandra. För oss är den dialogen viktig. Den gör att vi kan fånga in vad som är väsentligt för var och en, och den ligger till grund för många av de beslut vi fattar.

Våra intressenter

Våra ägare

Ägarna har ett övergripande ansvar för samtliga hållbarhetsfrågor på Kranpunkten. De arbetar för att säkra den långsiktiga lönsamheten och utveckla en hållbar verksamhet som kan möta framtiden.

Våra medarbetare

För oss är det viktigaste att våra medarbetare trivs och utvecklas på jobbet. Vi vet att en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt är en förutsättning för trivsel, precis som ett tydligt ledarskap och möjligheter till kompetensutveckling är.

Genom våra medarbetarundersökningar, som vi genomför kontinuerligt, kan vi se att våra medarbetare är engagerade i sitt arbete och trivs på sina arbetsplatser. Det är ett positivt besked till oss som arbetsgivare.

Vi har dock identifierat en framtida risk när det handlar om rekrytering av kompetent personal till branschens verkstäder. Den rekryteringen blir allt svårare och genom att ta emot gymnasielärlingar vill vi väcka intresse för branschen och de möjligheter som erbjuds.

Våra kunder

Vi för en ständig dialog med våra kunder för att skapa oss en bild av hur de upplever sitt samarbete med oss.

Återkommande undersökningar kompletterar den bilden ytterligare, och där kan vi se att nöjdheten är hög hos våra kunder, som främst består av företag inom byggbranschen.

Kriterier som exempelvis pris är viktigt för de flesta, men vi kan samtidigt se att mjuka värden som bemötande, servicenivå och inte minst miljöarbete spelar en avgörande roll för många i valet av maskinleverantörer idag.

Våra leverantörer

För att leveranserna av våra produkter och tjänster ska fungera optimalt är vi beroende av leverantörer. De är en viktig del i vår värdekedja och i vårt inköpsarbete utvärderar vi kontinuerligt deras prestanda.

Vi prioriterar främst de leverantörer som lever upp till våra höga krav, men fortsätter samtidigt att samarbeta med leverantörer som ännu inte nått hela vägen, men som genom handling visar att de är på väg.

Samhället där vi verkar

Vi strävar efter att alltid ha en god relation med föreningar, myndigheter och med de grannar som finns i närheten av våra depåer. Vår ambition är att vara en professionell aktör som tar ansvar för det samhälle där vi verkar.

Ansvar i hela kedjan

Som ett ledande företag i branschen är det naturligt för oss att ta ett ansvar genom hela värdekedjan. Helhetssynen formar vårt hållbarhetsarbete och skapar möjligheter att göra skillnad.

En hållbar värdekedja innebär att alla aspekter av hållbarhet, miljömässiga, sociala och ekonomiska, tillämpas i alla delar av produkters och tjänsters livscykel. Målsättningen är att skapa balans i alla delar genom en konkurrenskraftig och framgångsrik modell. En fungerande hållbar värdekedja kännetecknas av öppenhet och samarbete, nyttjandet av bästa tillgängliga teknik, att mål och riktlinjer tydligt anges och avtalas om samt att framgångar förmedlas.

Kranpunktens hållbarhetsfokus är en förutsättning för företagets långsiktiga lönsamhet och tillväxt. Affärsmöjligheter skapas när vi arbetar över hela kedjan – bakåt mot våra leverantörer, inåt mot oss själva och framåt mot våra kunder.

Scroll to top