Miljö

Transporter

Vår överlägset största påverkan på miljön har vi genom våra lastbilstransporter. Att flytta våra maskiner är en del i vår affärsmodell, men genom att arbeta tätt med våra transportörer strävar vi hela tiden efter att sänka våra koldioxidutsläpp.

» Målet är att 80 % av våra transporter innan utgången av år 2020 ska utföras med alternativa bränslen i tanken. För närvarande är andelen ca 40%.!

Men det är inte bara valet av bränsle som påverkar utsläppsmängderna. Genom goda samarbeten med transportörerna har vi möjlighet att optimera transporterna. Samlastning och rätt dimension på lastbilarna ger oss både miljömässiga och ekonomiska vinster. Ett program för att utrusta hela maskinparken med GPS-spårning, sk Trackunit, har startats vilket underlättar för effektiv transportplanering.

Även vårt liftpoolskoncept bidrar till minskade utsläpp från transporterna. Genom att sätta upp en mindre depå med maskiner på stora arbetsplatser och sköta uthyrning och maskinservice på plats undviker vi en massa onödiga transporter. Just nu jobbar vi också för att genom ökad digitalisering kunna genomföra service och underhåll ute hos våra kunder i stället för att transportera hem maskinerna till våra depåer varje gång.

Maskiner

I vår maskinpark har vi just nu omkring 3 700 maskiner. Givetvis har de en påverkan på miljön under hela sin livscykel. Med ett fåtal noga utvalda maskinleverantörer verkar vi för att tillverkningen sker på bästa möjliga sätt. När maskinerna väl levererats till oss tar vårt kvalitetssystem över. Genom att ta hand om maskinerna på ett bra sätt ökar vi livslängden markant! Samtidigt går vi mot en omställning av hela maskinparken. I de fall det går att byta ut maskintyper till mer miljömässigt bra alternativ så gör vi det.

» I årets maskininvestering var 84 % rena elmaskiner eller hybrider.

» Från och med 2020 ställer vi om hela maskinparken från vanlig diesel till det förnybara och fossilfria drivmedlet HVO100.

Fordon

Vi har både transportbilar och vanliga personbilar och givetvis belastar de vår miljö. Redan 2013 gjorde vi tidiga försök att byta till alternativa drivmedel genom att investera i en gasbil tätt följd av en hybridbil. Sedan hösten 2019 tankar vi nu företagets tjänstebilar med HVO100 och resterande fordon ställer om till HVO100 under 2020.

» Genom omställningen av samtliga dieseldrivna maskiner och fordon till HVO100 beräknar vi att volymen koldioxidutsläpp minskas med 82 % inom detta område.

Avfall

Trots att vi på bästa sätt tar hand om våra maskiner uppstår en del farligt avfall i form av oljespill och batteriavfall. Noggrann sortering av allt avfall är en självklarhet på alla depåer, men vi arbetar också aktivt med att minska vårt avfall.

» Under senare år har våra volymer av spillolja minskat med 14 % och vårt batteriavfall med 10 %.

Energi

Våra sju depåer förbrukar en hel del energi både när vi värmer upp lokalerna och när vi laddar maskinerna. All el vi köper kommer givetvis från förnybara källor såsom sol, vind och vatten.  Att dessutom arbeta för att få ner förbrukningen har vi haft som fokus under många år.

» Genom nya värmesystem och tilläggsisolering har vi under de senaste fem åren minskat antal förbrukade kWh med 25 %!

Under senare år har vi tagit ytterligare ett steg genom att montera solceller på våra depåer i Förslöv och Göteborg. Vi beräknar att åtgärderna medför att vi själva kan producera 30 % av förbrukningen på varje depå. Nu fortsätter vi med monteringen av solceller på övriga depåer som lämpar sig för detta!

» Med solceller producerar vi nu en del av vår el själva!

Läs mer om våra viktigaste punkter:

Människa – Hälsa, säkerhet, medarbetare, socialt ansvar»

Våra certifieringar – Kvalitet, arbetsmiljö, miljö och kreditvärdighet»